VOOR WIE

Wij begeleiden (jong)volwassen personen met (een vermoeden van) een beperking en hun netwerk.

  • verstandelijke beperking als een persoon een IQ score heeft van onder de 70. In de praktijk ligt het iets genuanceerder en spreken we van een verstandelijke beperking als het IQ lager is dan 70 en daarnaast ook beperkt is in praktische vaardigheden, conceptuele vaardigheden en/of sociale vaardigheden. Bij een IQ score van boven de 70 maar van onder de 80 dan spreken we van zwakbegaafdheid.
  • Een verstandelijke beperking, of een verstandelijke handicap, kan meerdere oorzaken hebben: genetische oorzaak (zoals een syndroom), stofwisselingsstoornis, neurologische aandoeningen.

Een Niet-Aangeboren Hersenletsel of NAH is een hersenletsel ten gevolge van welke oorzaak dan ook, op een ander ogenblik dan vóór of tijdens de geboorte ontstaan, dat leidt tot een onomkeerbare breuk in de levenslijn en tot aangewezen zijn op de hulpverlening. Er is een beschadiging van het hersenweefsel dat na de geboorte is ontstaan en resulteert in stoornissen op fysiek, sensorisch, cognitief of emotioneel functioneren. Hierdoor kunnen moeilijkheden op vlak van zelfredzaamheid en psychosociaal functioneren ontstaan die tijdelijk of blijvend zijn.

ASS is de afkorting van een Autismespectrum stoornis. ASS is een ontwikkelingsstoornis met een neurologische oorzaak. Personen met autisme hebben deze stoornis vanaf hun geboorte. Bij mensen met een ASS gaat het in het hoofd anders dan bij mensen zonder een ASS. Zij verwerken informatie (wat ze zien, horen, ruiken, voelen etc.)  in hun hersenen op een andere manier. Dat zorgt ervoor dat mensen met een ASS zichzelf en de wereld om hen heen op een andere manier ervaren. Dat kan problemen met zich meebrengen, maar het kan ook zorgen voor sterke kanten die andere mensen niet hebben. Autismespectrumstoornis uit zich in de eerste instantie het opvallendst in gedrag. De drie kernproblemen van autisme situeren zich op het gebied van communicatie, op sociaal vlak en in het flexibel denken en handelen.

Een persoon met een lichamelijke of motorische handicap is iemand die door een probleem aan zijn lichaamsdelen gehinderd wordt in zijn handelingen en/of bewegingen. De handicap kan ontstaan doordat lichaamsdelen niet volgroeid of beschadigd zijn (fysieke afwijkingen) of doordat lichamelijke functies verstoord zijn (functionele afwijkingen).

Een visuele beperking is een functieverlies van het zicht. Dit verlies kan gedeeltelijk of totaal zijn. In geval van een totaal verlies aan zicht, spreekt men van blindheid. Een gedeeltelijk verlies van zicht noemt men slechtziendheid.

Doofheid is het niet of zeer slecht kunnen horen. Iemand die doof is wordt ook wel auditief beperkt/gehandicapt genoemd.

Meld u vandaag nog aan als Cliënt!

Samen sterk in ondersteuning